និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រចំនួន៤រូប ចេញដំណើរទៅធ្វើទស្សកិច្ចសិក្សាចំនួន១សប្តាហ៍នៅប្រទេសជប៉ុន

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រចំនួន៤រូប ចេញដំណើរទៅធ្វើទស្សកិច្ចសិក្សាចំនួន១សប្តាហ៍នៅប្រទេសជប៉ុន ។ ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍កម្ពុជា (CAMT) សហការជាមួយសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ជប៉ុន (JAMT) ។ សូមជូនពរសំណាងល្អ និងជោគជ័យ !!!
4 UP pharmacy students will visit Japan for one week. This study tour is organized by the Cambodia Association of Medical Technology (CAMT) and the Japan Association of Medical Technology (JAMT). Good luck and success to everyone!