ការចាប់ផ្តើមបើកកម្មវិធី ទិវានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦ គណៈគ្របគ្រងក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្របានជួបប្រជុំគ្នាស្តីអំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ទិវានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមជាកិត្តិយសអំពីសំណាក់លោក សាកលវិទ្យាធិការ គិត ច័ន្ទគ្រឹស្នាផងដែរ។

អបអរសាទរទិវានិស្សិតវិទ្យាសា្រស្តសុខាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសា្រស្ត!

កម្រងរូបភាព