Selvaraj, S., Naing, N. N., Wan-Arfah, N., Karobari, M. I., Marya, A., & Prasadh, S. (2022)

Selvaraj, S., Naing, N. N., Wan-Arfah, N., Karobari, M. I., Marya, A., & Prasadh, S. (2022). Development and Validation of Oral Health Knowledge, Attitude and Behavior Questionnaire among Indian Adults. Medicina (Kaunas, Lithuania), 58(1), 68. https://doi.org/10.3390/medicina58010068