ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តចំនួន៥រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីInternational Student Symposium ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ដែលកម្មវិធីនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅNational University of Singapore។ក្នុងការសំណេះសំណាលនេះផងដែរគណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាដំបូន្មានមួយចំនួនទៅដល់និស្សិតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទំនុកចិត្តនិងចូលរួមកម្មវិធីប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

កម្រងរូបភាព