ពិធីចុះអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់ជាមួយនឹង សហគ្រាសផលិតឱសថអីហ្វាក់

នាថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត និងសហគ្រាសផលិតឱសថអឺហ្វាក់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលផ្នែកឱសថសាស្រ្ត តាមរយៈការបញ្ជូននិងការទទួលនិស្សិតផ្នែកឱសថសាស្រ្តឱ្យចុះកម្មសិក្សា ឫធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហគ្រាសផលិតឱសថអឺហ្វាក់។

ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនោះដែរ គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត និងគណៈគ្រប់គ្រងសហគ្រាសផលិតឱសថអឺហ្វាក់ក៏បានប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនគ្នាទៅវិញទៅមក ព្រមទាំងបានធ្វើទស្សនកិច្ចជុំវិញបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។ជាចុងក្រោយ លោកអគ្គនាយកសហគ្រាសផលិតឱសថអឺហ្វាក់បានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តក្នុងរយៈដ៏ខ្លី។

កម្រងរូបភាព