កម្មសិក្សាសហគមន៍

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បុគ្គលិកផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក នៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត បានដឹកនាំនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ គិលានុបដ្ឋាក ឆ្នាំទី៣ ចុះកម្មសិក្សាសហគមន៍ នៅអង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (CFI) ក្នុងភូមិសួសអី ឃុំ ពាមឯក ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។
Photo Alum