គ្លីនិកទន្តសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត បានដំឡើងម៉ាស៊ីន Microscope ដ៏ទំនើបសម្រាប់ព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញដំបូងគេ ក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យទន្តសាស្រ្តនៅកម្ពុជា

វត្តមានម៉ាស៊ីន Microscope ពីក្រុមហ៊ុន ZUMAX គឺជាការបោះជំហ៊ានទៅមុខដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្លីនិកទន្តសាស្រ្ត ពុទ្ធិសាស្រ្ត ដែលផ្តល់ឱ្យកាសដល់និស្សិតអន្តេវាសិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត និងទន្តបណ្ខិតអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើបនេះ។

ម៉ាស៊ីន Dental Microscope ត្រូវបានដំឡើងក្នុងគ្លីនិកទន្តសាស្រ្ត ពុទ្ធិសាស្រ្ត

គ្លីនិកទន្តសាស្រ្តពុទ្ធិសាស្រ្តបានដំឡើងម៉ាស៊ីន Microscope ដ៏ទំនើបសម្រាប់ព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញដំបូងគេក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យទន្តសាស្រ្តនៅកម្ពុជាវត្តមានម៉ាស៊ីន Microscope ពីក្រុមហ៊ុន ZUMAX គឺជាការបោះជំហ៊ានទៅមុខដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្លីនិកទន្តសាស្រ្ត ពុទ្ធិសាស្រ្ត ដែលផ្តល់ឱ្យកាសដល់និស្សិតអន្តេវាសិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត និងទន្តបណ្ខិតអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើបនេះ។#UP #DENTAL #CLINIC #UPDC

Posted by University of Puthisastra (UP) on Friday, 1 March 2019