សកម្មភាពនិស្សិតឱសថសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តនៅពេលទៅដល់ សាកលវិទ្យាល័យខនកែនប្រទេសថៃ

{English below}

សកម្មភាពនិស្សិតឱសថសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តនៅពេលទៅដល់ សាកលវិទ្យាល័យខនកែនប្រទេសថៃ ដើម្បីចុះកម្មសិក្សារយៈពេល១ខែ លើផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ឱសថស្ថានសហគមន៍ និងឱសថសាស្រ្តគ្លីនិក។

Student activities of UP Pharmacy students arriving Khon Kaen University, Thailand to do the one-month internship in Research and Development Department, Community Pharmacy, and Clinical Pharmacy.

Photo Album