ពិព័រណ៌សាកលវិទ្យាល័យ ២០១៦​

សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ​ បានចូលរួម ​​​ពិព័រណ៍សាកលវិទ្យាល័យ ២០១៦ ដែលប្រព្រឹត្តនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងទីលានបាល់បោះ​។​
ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចអញ្ជើញមកសាកសួរព័ត៌មាន អំពីការសិក្សាទាក់ទងនឹងគ្រប់ជំនាញទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ នៅស្តង់ពិព័រណ៍សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិ​​សាស្រ្ត រហូតដល់ម៉ោង​ ៨ យប់។

កម្រងរូបភាព