ដំណើរទស្សនកិច្ច គណៈប្រតិភូយុវជនជាតិរុស្ស៊ី នៅសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

នាថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ លោក គិត ច័ន្ទគ្រឹស្នា សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ និង គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូយុវជនរុស្សី។

ក្នុងជំនួបនេះ លោកសាកលវិទ្យាធិការ និង គណៈគ្រប់គ្រង នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ បានធ្វើការស្វាគមន៏យ៉ាងកក់ក្តៅ និង បានពិពណ៌នាអំពីសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រជូនចំពោះគណៈប្រតិភូ។ បន្ទាប់ពីជំនួបនេះ គណៈប្រតិភូបានទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រផងដែរ ។

កម្រងរូបភាព