ការផ្តល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺមាត់-ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ

ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ បានសហការជាមួយអង្គការ AUSTRALIAN HEALTH HUMANITARIAN AID (AHHA) របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានបើកការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ មាត់-ធ្មេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនកុមារកំព្រា ប្រជាជនក្រីក្រ នៅគ្លីនីកទន្តសាស្រ្តពុទ្ធិសាស្រ្ត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត ។

តាមរយះការសហការនេះ ការផ្តល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺមាត់-ធ្មេញ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន ២លើក ដោយលើកទីមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទីពីរ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលការពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយក្រុមទន្តបណ្ឌិតស័្មគ្រចិត្តមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី និងសាកលវិទ្យាល័ពុទ្ធិសាស្ត្រ ចំនួន ៨នាក់ និងនិសិ្សតស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកទន្តសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រជាជំនួយការចំនួន ៣៩នាក់ ។

យើងរំពឹងថានឹងអាចផ្តល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជម្ងឺ មាត់-ធ្មេញ ជូនកុមារកំព្រា ប្រជាជនក្រីក្រ និងចាស់ជរាចំនួនប្រមាណ ៥០០នាក់ ។

លើសពីនេះទៀតសោត ក្រុមទន្តបណ្ឌិតអូស្ត្រាលី នឹងធ្វើសិក្ខាសាលាចែករម្លែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៏ល្អៗក្នុងវិស័យទន្តសាស្ត្រ ជូនដល់និស្សិត

អានព័ត៌មានបន្ថែម៖ ទន្តបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលី និងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ ជួយព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ ជូនកុមារកំព្រា និងប្រជាជនក្រីក្រ

កម្រងរូបភាព