ការដាក់ស្តង់នៅ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃទី ១៨​ ដល់ ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ បានចុះទៅដាក់ស្តង់នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី INNOTECH festival។​

នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរ ក៏មានការចូលរួមអំពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យ សិស្សនិស្សិត ជាច្រើនកុះករមកសាកសួរនូវពត៌មានផ្សេងៗដូចជា៖ ពត៌មានសិក្សាដែលទាក៉ទងទៅនឹងមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗ កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត លក្ខខណ្ឌចូលរៀន និង ពេលវេលានៃការសិក្សាជាដើម។

តាមរយៈការដាក់ស្តង់អស់រយៈពេលទាំងពីរថ្ងៃនេះមក គេសង្កេតឃើញថា បណ្តាសិស្សានុសិស្ស និង និស្សិតទាំងអស់ពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ ខ្លាំងណាស់។

កម្រងរូបភាព