ការជូនដំណើរនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាទៅក្រៅប្រទេស

នៅថ្ងៃទី០៤ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងទន្តសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តបានចេញដំណើរទៅសាកលវិទ្យាល័យKhon Kaen ប្រទេសថៃដើម្បីចុះកម្មសិក្សារយៈពេល២ទៅ៣សប្តាហ៍។

តាំងនាមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត សូមជូនពរឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យក្នុងការចុះកម្មសិក្សាផងដែរ។

កម្រងរូបភាព