មូលនិធិជួយគាំពារសុខភាពកុមារកំព្រា

កាលពីថ្ងៃទី 07 និងថ្ងៃទី 08 ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៧នេះ អង្គការអប់រំថែទាំសុខភាពកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ដបានធ្វើមូលនិធិនៅក្នុងបរិវេនសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីប្រមូលយកថវិការទៅជួយគាំពារសុខភាពកុមារកំព្រានៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្ដល់ជូននិស្សិតពេទ្យ ដែលនឹងគ្រោងចុះពិនិត្យសុខភាពជូនកុមារកំព្រាតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រានានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

កម្រងរូបភាព