ANNOUNCEMENT
សារពត៏មានផ្លូវការនឹងព្រឹត្តិការណ៏នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត

UP Voice - 15th Oct KH-1             UP Voice - 15th Oct (KH)

             UP Voice - 15th Oct (EN)
UP ចាប់ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលប្រលងពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះតទៅ!
National Entrance Exam is open for application now!

កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ
Bachelor Degree :

- វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ(Medical Doctor)
- ឧ៌សថ (Pharmacy)
- ទន្តបណ្ឌិតទូទៅ (Dentistry)
- គិលានុបដ្ឋាក (Nursing)

កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យ (Open for application) : ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (29/September/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យ (Close for application) : ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (19/October/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង (Exam Date) :
ថ្ងៃទី១០ ដល់ ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (10-11/November/2018)

កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង (Associate Degree) :
- គិលានុបដ្ឋាក (Nursing)
- ឆ្មប (Midwifery)
- បច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៌ (Medical Laboratory)

កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យ (Open for application) : ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (29/September/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យ (Close for application) : ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (1/December/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង (Exam Date) : ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (15-16/December/2018)

Note : The closing and exam dates are subject to change with notice by the National Examination Committee.
សម្គាល់ : គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទប្រឡង ក្នុងករណីមានការចាំបាច់។
Why should the study of art be a part of higher education? Why should UP students have some experience creating and viewing art? Few, if any, UP students are going to become professional artists. (Although some UP students are talented enough that they probably could pursue a vocation in the arts, if they wished.) In short, art study provides skills that will be necessary to be a successful I.T. or medical professional in the future.

Universities across the globe have come to value arts as a way to develop essential skills that are not always included in typical curricula. This includes prominent institutions such as Harvard Medical School and Columbia University’s College of Physicians and Surgeons. These and other schools see arts as a way to develop critical thinking, creativity, observational skill, and other necessary abilities that a successful professional will require.

At UP, we’re reforming curriculum to include elements of creativity and thinking skill. This school year, all Foundation Year students have an intensive LILT course. While most students simply call it Writing workshops always begin with a “brain storm”.“English Class”, the official term stands for Literacy In Language and Thinking. . LILT was designed and is directed by Writing Through (www.writingthrough.org) founder Sue Guiney. English language skill is of course a strong focus of these classes, but the LILT lecturers are working to add elements of creativity and thinking skill into curriculum. One of the key ways in doing this is through periodic Writing Through workshops, in which students have been writing poems and short stories. In doing this, students are developing their conceptual thinking ability, creativity, and their ability to express themselves (all in English, of course). Foundation Year student Chea Chanvathanak mentioned that the workshop allowed him to accomplish “more that I had expected” in terms of creativity and English use, and that he was proud of his achievements at the end of the week. The workshop week is capped with a speaking performance of students’ works, building confidence and speaking fluency as well.

An optional program, Foundation Year Arts, has been established. UP is lucky to have Ryan Erickson as one of UP-studentour LILT lecturers. Ryan has a background in both art and teaching, and has had his artworks on display at several art exhibitions and galleries in the U.S.A. He has begun leading Foundation Year Arts, a popular weekly session in which students learn artistic skills – drawing, painting, and sculpture. Ryan believes that “art is a way to expand your mind and develop appreciation for things that we’re not used to thinking about.”

Creativity is a skill that is continuing to increase in importance. The Future of Jobs report, published by the World Economic Forum, found that employers will deem creativity to be one of the most important vocational skills by 2020 (along with complex problem solving and critical thinking). That same survey, in 2015, found creativity to be only 10th on the list of most important job skills. Thus, creativity is rapidly becoming a critical skill that employers across the world look for.

These global trends exist here in Cambodia. A Cambodia-based publication, Management Insider, has noted that Khmer employers are voicing a strong need for “creative thinking skills, problem-solving skills, or creative and entrepreneurial thinking skills”. Cambodia’s Education Minister Hang Chuon Naron has repeatedly emphasized the need for Cambodia’s education to develop soft skills, including creativity and critical thinking. At UP, we’re working hard to achieve this. It is likely that our students will not become anything greater than novice poets, authors, or artists. However, our strong goal is that our graduating students are outstanding thinkers, innovators, and communicators. A bit of arts education is one way that we can make this happen.

References:

Black, E. (2016, October 28). Cambodia hopes to revolutionise its outdated education system. Retrieved February 07, 2018, from http://sea-globe.com/cambodia-hopes-to-revolutionise-its-outdated-education-system/

Gray, A. (2016, January 19). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved February 07, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Lesser, C. (2017, August 21). Why Med Schools Are Requiring Art Classes. Retrieved February 07, 2018, from https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-med-schools-requiring-art-classes

Mousset, E. (2017, June). Expected soft skills in times of hardening competition.  Management Insider, pp. 34-37.

Soriya Hoeur

សូមជូនដំណឹង ដល់និស្សិតទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ២០១៧-២០១៨ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សូមមេត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម ដើម្បីប្រាកដថាព័ត៌មានដែលបាន ផ្តល់ឲ្យពិតជាត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីមានបញ្ហាផ្នែកណាមួយដូចជា អក្ខរាវិរុទ្ធ ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ ការិយាល័យទទួលពាក្យចូលរៀននៃ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត ផ្ទាល់ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២២១ ៦២៤។ សូមជូនពរដល់និស្សិតទាំងអស់ ជួបតែសំណាងល្អ សម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះ។

សូមអរគុណ។

Room 1 to 58 ក ដល់ អ
Room1-7 ក ដល់ ង
Room7-14 ច ដល់ ញ
Room14-21 ដ ដល់ ន
Room21-29 ប ដល់ ម
Room29-38 យ ដល់ វ
Room38-48 ស
Room48-58 ហ ដល់ អ
Room 59 to 104 ក ដល់ អ
Room59-63 ក ដល់ ង
Room63-68 ច ដល់ ញ
Room68-74 ដ ដល់ ន
Room74-79 ប ដល់ ម
Room79-87 យ ដល់ វ
Room87-96 ស
Room96-104 ហ ដល់ អ
Room 105 to 120 ក ដល់ អ
Room105-113 ក ដល់ ម
Room113-120 យ ដល់ អ
Room 121 to 132 ក ដល់ អ
⇒ Room121-126 ក ដល់ វ
⇒ Room126-132 ស ដល់ អ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។

សាលាយើងខ្ញុំចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះ​តទៅ។

Journal Research Papers

Va S, Orm P, Lean S, Vorn S, Phuy M, Ung H, Chea S, Keo S (2018) Phytochemical and Thin Layer Chromatography analyses of Lophopetalum wallichii Kurz barks native to Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy; 2(4): 25-34. download

4Keo S, Leang S, Ny C, Lim S, Chean K, Ung H, Maneenet J, Chulikhit Y, Chea S (2018) Phytochemical analysis and antioxidant property of selected medicinal plants native to Cambodia. Drug Designing & Intellectual Properties International Journal; 1(2): 1-7. download

Journal Research Papers

Meng C, Keo S, Chea S, San M, Trylim B, Seng S, Chhoun S, Chhan S. (2017) Phytochemical and thin layer chromatography analyses of Morinda citrifolia L. of Tboung Khmum Province, Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy, 1(3):5-11. download

Oeung S, Nov V, Ung H, Roum K, Yin V, Keo S, Chea S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of leaves of Nicotiana tabacum L. of Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy, 1(3):18-26. download

Keo S, Meng C, Oeung S, Nov V, Lon SA, Vichet T, Va T, Sourn M, Chea S (2017) Preliminary phytochemical screening of selected medicinal plants of Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy; 1(4):16-23. download

Keo S, Chrin B, Dim D, Buth B, Chea S, Chan R, Ly V, So V, Meng C, Chhea S, Prak S, Chea S (2018) Ethnobotanical survey of medicinal plants used by traditional healers in Kampong Speu province, Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy; 2(1): 21-32. download

Soeurn S, Srey P, Lay P, Heng SL, Sovan C, Chea S, Keo S (2018) Phytochemical and thin layer chromatography analyses of Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson Barks native to Cambodia. Asian Journal of Pharmacognosy; 2(2):11-19. download


Conference Research Papers

Nov V, Oeung S, Ung H, Yin V, Roum K, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of leaves of Vernonia cinerea L. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference— theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Roum K, Oeung S, Nov V, Ung H, Yin V, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of whole plants of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Yin V, Oeung S, Nov V, Ung H, Roum K, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of tuber of Hydnophytum formicarum Jack of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Ung H, Roum K, Oeung S, Nov V, Yin V, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of whole plants of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Tauch W, Kaing M, Nuon V, Tha S, Uge U, Chea S, Keo S (2017) Microscopic, phytochemical and thin layer chromatography (TLC) analyses of ethanolic extract of Curcuma longa L. rhizomes of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Oun K, Phit S, Un V, Sreng V, Vong M, Chea S, Keo S (2017) Pharmacognostic study of ethanolic extract of rhizome of Zingiber cassumunar Roxb. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

So V, Hing B, Phal H, Lim K, Ou S, Ry K, Yun S, Chea S, Keo S (2017) Comparative study of the phytochemicals of Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) method-extracted rhizomes of Curcuma longa and Zingiber cassumunar Roxb. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Lon SA, Vichet T, Sourn M, Va T, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of barks of Azadirachta indica A. Juss. of Cambodia: Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) Method. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Va T, Lon SA,Vichet T, Sourn M, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of leaves of Zingiber cassumunar Roxb. of Cambodia: Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) Method. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Sourn M, Lon SA, Vichet T, Va T, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of leaves of Curcuma longa L. of Cambodia: Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) Method. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Vichet T, Lon SA, Sourn M, Va T, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical analysis of different extracts of leaves of Annona muricata L. of Cambodia: Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) Method. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Hoeut K, Ou S, Khis C, Keo K, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical investigation, extraction and thin layer chromatography of stem of Terminalia bialata (Roxb.) Steud. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Va S, Orm P, Vorn S, Lean SN, Phuy M, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical and TLC analysis of stem of Lophopetalum wallichii Kurz of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Soeurn SO, Srey P, Lay P, Sovan CL, Heng SL, Chea S, Keo S (2017) Phytochemical investigation, extraction and thin layer chromatography of stem of Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Dim V, Chan S, Chan T, Bunna D, Meas S, Chea S, Keo S (2017) Comparative study of stems and barks of Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook. f. of Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Penh R, Meng C, Phuong S, Trylim B, San M, Chea S, Keo S (2017) Quality analysis of different brands of Paracetamol tablets marketed Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Tan C, Set C, Pich P, Kheun S, Pheng K, Chhe V, Chea S, Keo S (2017) In-vitro comparative evaluation of quality control parameters between paracetamol and paracetamol/caffeine tablets available in Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Tan C, Penh R, Meng C, Koy C, Chea S, Keo S (2017) Assay method development and validation of paracetamol and caffeine in capsules dosage form manufacturing in Cambodia by UV-visible spectrophotometric. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Penh R, Meng C, Tan C, Pith S, Chhoun S, Chan R, Chea S, Keo S (2017) Validation spectrophotometric assay procedure of Ciprofloxacin tablets producing in Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Chrin B, Buth B, Dim D, Chea S, Ly V, Chan R, Chea S, Keo S (2017) Ethnobotanical survey on medicinal plants used by traditional healers in Kampong Speu Province, Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Tang S, Oun K, Chhea S, Chhurn S, Chhea P, Has R, Chao K, Chea S, Keo S (2017) Ethnobotanical survey on medicinal plants used by traditional healers in Mondulkiri Province, Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Chea S, Keo S, Chhea S, Soeung KP, Meng C, Khoy C, Mov S, Prak S, Tang S, Oeung S, Nov V, Yin V, Ung H, Roum K (2017) Factors associated with students deciding to study Pharmacy or Medicine at the Faculty of Health Sciences, University of Puthisastra, Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Chea S, Meng C, Khoy C, Chea S, Ung V, Keo S (2017) Student evaluation of teaching method in the subjects under the curriculum of pharmacy implemented by Faculty of Health Sciences, University of Puthisastra, Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Keo S, Khoy C, Koam R, Chav V, Chea S (2017) Evaluation of laboratory teaching by students’ feedback at Faculty of Health Sciences, University of Puthisastra, Cambodia. 1st Pharmaceutical Research Conference—theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.

Specific Research Activities

The DoP’s primary focuses for the present time are pharmacognosy, pharmaceutical technology, and public health research. Other focuses will be followed based on the need of the society and availability of human resources.

Past Research Activities

The DoP has conducted and published some research papers with respect to pharmacognosy, pharmaceutical technology, and pharmacy education. Two of them were published in the third issue of Asian Journal of Pharmacognosy, and one of them was accepted for publication in the fourth issue of the Asian Journal of Pharmacognosy. Two of the research related to pharmacy education was completed and planned to be published in the 1st Pharmaceutical Research Conference—Theme: Pharmaceuticals, Pharmacognosy and Pharmacy Education, to be held on September 29, 2017.

Current Research Activities

Currently, the DoP is conducting 24 research projects in the field of pharmacognosy, pharmaceutical technology, public health and pharmacy education. These projects are being actively involved by faculty members and a number of pharmaceutical undergraduate students.

Future Research Activities

The UP-Herbarium will be established as a basis for the publication of Cambodian Floral Book, which is an important document considered as a legacy for next Cambodian generation in the domain of Medicinal Plants. Moreover, the DoP is planning to develop the research capability of its laboratories to the standard and reference level. The research associated with the Plant Tissue Culture linked with the UP Botanical Garden and nanotechnology are on planning agenda.

Research Collaborations

In addition to DoP’s current resources, DoP’s research activities are technically supported by both local and international collaborations as the following:

Local Partners

1. Pharma Product Manufacturing (PPM)

2. Institut Pasteur du Cambodge

3. Samaki Medical Laboratory

4. Angkor Hospital for Children (Siem Reap)

5. EPHAC Co.,LTD

6. BIOBYKHIN Medical Analysis Laboratory

International Partners

1. Auckland University of Technology (New Zealand)

2. National University of Singapore, Medical Society Project's Sa'Bai (Singapore)

3. National University of Singapore, Medical Society Project's Lokun (Singapore)

4. AJOU University (Korea)

5. Chulalongkorn University (Thailand)

6. Faculty of Medicine, Chiang Mai University (Thailand)

7. Saint Louis College (Thailand)

8. Khon Kaen University (Thailand)

9. Walailak University (Thailand)

The faculty members of the DoP are strongly committed to conducting the research based on their specialties. The faculty members who are actively involved in research are named as follows:

1 Dr. Chea Sin research in public health, pharmacy practice, clinical pharmacy, and pharmaceutical technology
2 Mr. Chhea Sophearom research in pharmaceutical technology and public health
3 Dr. Keo Samell research in pharmacognosy, phytochemistry and natural products
4 Ms. Meng Channeth research in pharmacognosy and public health
5 Mr. Tan Chantrea research in therapeutic chemistry
6 Mr. Penh Rada research in pharmaceutical technology
7 Miss. Un Sovoleak research in strategic development
8 Mr. So Vissesaksith research in biology and cosmetics
9 Miss. Srey Nalen research in pharmaceuticals

Besides faculty members, part-time professors/lecturers and pharmaceutical students are also involved in conducting research based on their interests.

JoomShaper
elearning-icon
library-icon webmail-icon doc-icon